Zasady rekrutacji


Kryteria rekrutacji
do Technikum dziennego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Zespole Szkół Zawodowych
im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"
w Radomiu.

 1.  200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych z zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za inne osiągnięcia kandydatów, w tym:

 2. 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum (liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest równa liczbie punktów zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu).

 3. 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.

 4. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
  18 pkt. - ocena: celujący
  14 pkt. - ocena: bardzo dobry
  10 pkt. - ocena: dobry
  6 pkt. - ocena: dostateczny
  2 pkt. - ocena: dopuszczający

 5. Przedmioty wybrane
  a) dla kierunków mechanicznych:
  - język polski
  - matematyka
  - fizyka
  - chemia
  b) dla zawodu fryzjer:
  - język polski
  - matematyka
  - chemia
  - plastyka/sztuka 

 6. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum:
  14 pkt. - liczba punktów za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, organizowanym przez Kuratora Oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub za tytuł laureata, finalisty innych konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty, lub udział w II etapie Olimpiady przedmiotowej dla uczniów szkół ponagimnazjalnych - zasady organizacji tych konkursów i olimpiad określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125);
  4 pkt. - liczba punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
  4 pkt. - liczba punktów za osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu wojewódzkim;
  2 pkt. - liczba punktów za osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym.
  Maksymalna łączna liczba punktów za osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym i co najmniej na szczeblu wojewódzkim wynosi 4;
  do 6 pkt. za średnią arytmetyczną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku uzyskaną z następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, plastyka, muzyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej).
  Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe ocen:
  6 pkt. - ocena: celujący
  5 pkt. - ocena: bardzo dobry
  4 pkt. - ocena: dobry
  3 pkt. - ocena: dostateczny 
  2 pkt. - ocena: dopuszczający

 

Uwaga!
W przypadku, gdy liczba kandydatów do szkoły na dany kierunek, przekracza liczbę miejsc o kolejności przyjęcia decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

Wymagane dokumenty jakie należy dostarczyć do szkoły.

 1. Świadectwo ukończenia gimnazjum. (Oryginał lub kserokopię potwierdzoną ze zgodnością z oryginałem przez dyrektora szkoły.)

 2. Świadectwo końcowego egzaminu gimnazjalnego. (Oryginał lub kserokopię potwierdzoną ze zgodnością z oryginałem przez dyrektora szkoły.)

 3. Podanie

 4.  Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

 5. 3 zdjęcia.

 

Uwaga!
W przypadku zawodów: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, kandydaci składają dodatkowo zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na zajęcia praktyczne w wybranym zawodzie z dniem 1 września 2010r.

 

Harmonogram naboru

 • 10.05 - 24.05      Składanie podań.

 • 21.06 - 25.06    Kandydaci mogą dokonywać zmian wyboru szkoły.

 • 28.06(od godz. 11.00) - 1.07(do godz. 16.00)    Kandydaci składają do nie więcej niż trzech szkół kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodnością z orginałem przez dyrektora gimnazjum. Na każdej stronie kopii nalęzy umieśćić adnotację: "Stwierdzam zgodność z orginałem", datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby. Kandydaci składają dokumenty, o których mowa wyżej, w szkołach, w których mają złożone kwestionariusze-podania

 • 4.07(godz. 9.00) 4.07(godz. 15)-      Szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej, uwzględniająć zasadę umieszczania kandydatów na listach w kolejności, zgodnie z liczbą uzyskanych punktóow oraz kryteriami zawartymi w statucie szkoły.

 • 5.07(od godz. 9.00)-8.07(do godz. 15.00)   Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz orginał świadectwa i orginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostanim roku nauki w gimnazjum.

 • 8.07(godz. 16.00)   Szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszją listy kandydatów przyjętych do szkoły.

 • 9.07 - 11.07(od godz.9.00-15.00)   Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia w wybranych szkołach, składają dokumenty do szkoły, która nie dokonała naboru i prowadzi rekrutację uzupełniającą..

 • 11.07(od godz.12.00)   Szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszją wyniki rekrutacji uzupełniającej

 • 27.08 - 30.08   Szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne przeprowadzają dodatkową rekrutację w przypadku posiadania wolnych misjcUwaga!
Uczniowie ze szkół z poza Radomia mogą dokonywać logowania i wprowadzania swoich danych do systemu naboru elektronicznego w naszej szkole.

 

Jeśli masz wątpliwości zapytaj! 


Nazwisko i imię:  Email:
            Pytanie:


Copyright 1904-2010 ZSZ im. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu